Твоє радіо

101.4 FM

Слухайте радіо, виберіть улюблені станції та знайдіть їх тут. Почніть прямо на домашня сторінка!

Stanza - Îé dzéøëà, dzéøëà Ïðàâäà Íà ÇåìëþПрямий ефір
  • Krutü - Ùåäðèê
  • Íàòàëêà Êàðïà - Íåáî I Çåìëÿ Íèíi Òîðæåñòâóþòü
  • Ïàí÷èøèí/Freddy Marx Street - Çîçóëåíüêà
  • Òàðàñ ×óáàé -  Ãëèáîê³é Äîëèí³
  • Queen - Thank God Its Christmas '84
  • ³ðà Áîäíàðóê - Íà гçäâî
  • Òàðàñ Êóð÷èê -  Óêðà¿í³ гçäâî
  • Yariko - Êîëÿäà
  • Carpenters - Merry Christmas,Darling '70

Профіль

Хвиля Твоє радіо — це популярна дрогобицька станція, яка лунає й у декількох інших містах (Моршин, Борислав, Новий Розділ, Жидачів, Стрий, Трускавець, Стебник). Крім музики передаються новини та розважальні програми.

Контакти

вул. Січових Стрільців, 17, Дрогобич, Україна
Показати більше Показати менше

Всі коментарі